Kategorizacija za pravna lica

 • Sadržaj
 • Ukoliko želite da objekat otvorite kao pravno lice najpre je potrebno je da pre podnošenja zahteva ispunite nekoliko uslova. Jedan od najvažnijih odnosi se na otvaranje firme. Firmu možete registrovati na dva načina:

  I Preduzetnik

  Predstavlja pojedinca koji u pravnom smislu sam snosi sve koristi i eventualne posledice proizišle iz obavljanja poslovne delatnosti. Dakle, odgovara celom svojom imovinom za štete koje mogu nastati. U slučaju preduzetnika postoje 3 načina oporezivanja za koja se može opredeliti samostalno - jednom godišnje ili pri samom osnivanju preduzeća:

  1. Paušal

  Ne postoji zakonska obaveza za vođenjem knjiga. U ovom slučaju je država ta koja određuje visinu poreza i doprinosa. 

  2. Lična zarada

  U ovom slučaju sami određujete Vaše doprinose. Dakle, na bruto ličnu zaradu koju je preduzetnik sam odredio plaća se:

  • porez na zaradu po stopi od 10% uz primenu umanjenja od 11.604,00 dinara;
  • socijalni doprinosi po stopi od:

             - 26% za PIO;

             - 10,3% za zdravstveno osiguranje;

             - 1,5% za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

  Socijalni doprinosi plaćaju se barem na minimalnu mesečnu osnovicu socijalnih doprinosa, ukoliko je niža od osnovice doprinosa koju kao bruto ličnu zaradu odredi preduzetnik.

  Minimalnu mesečnu osnovicu objavljuje država u Službenom glasniku periodično, nakon svake promene. Za razliku od paušala, ovde je obavezno vođenje knjiga.

  Primer:

  Ukoliko pretpostavimo da preduzetnik ostvari 1.500.000 dinara dobitka od poslovanja na kraju poslovne godine, vidimo da mu se više isplati da svakog meseca plaća socijalne doprinose na ličnu zaradu koju odredi na nivou od recimo 30.000 dinara, nego da na svih 1,5 miliona dinara plati socijalne doprinose (ukoliko se ne opredeli da isplaćuje ličnu zaradu, osnovica socijalnih doprinosa je sav dohodak koji ostvari od poslovanja tokom godine, u našem primeru 1,5 miliona dinara).

  Porez ne uključujemo u analizu, jer u odnosu na stope doprinosa, koje iznose 26% + 10,3% + 1,5%, nije presudan za analizu (iznosi 10% i na ličnu zaradu i na neto prihod – dobitak na kraju poslovne godine).

  Važno je napomenuti da u zavisnosti od statusa, neki preduzetnici ne plaćaju čak ni sve socijalne doprinose. 

  3. Samooporezivanje

  Vaša dobit je je ono što će određivati Vaše doprinose. Na svaki prihod koji firma ostvari moraju se plaćati sledeće dažbine: 

  • socijalni doprinosi (trenutno 37,8%);
  • porez na prihod (trenutno 10%).

  U prevodu, ma koliko god malu zaradu ostvarili, postoji fiksni iznos na koji morate da obračunate 37.8% socijalnih doprinosa. Trenutno je to negde oko 8300 dinara.

  Ovi visoki procenti dažbina se generalno smatraju najvećim nedostatkom ovog tipa oporezivanja. Ipak, sa druge strane su i fer orijentisani jer mogu odgovarati početnicima koji plaćaju dažbine u skladu sa ostvarenim prihodima poslovanja. I ovde je, kao i u slučaju lične zarade, vođenje knjiga obavezujuće. 

  Kazne za preduzetnike

  Ukoliko se utvrdi da je u slučaju preduzetnika načinjen neki prekršaj koji postupa suprotno zakonskim odredbama, novčano će biti kažnjen. Visina kazne prevashodno zavisi od tipa prekšaja koji je napravljen, a može se kretati od deset hiljada dinara pa naviše.

  Zatvaranje preduzetničke radnje

  Ukoliko želite da okončate sa obavljanjem preduzetničke delatnosti, potrebno je da ispunite nekoliko uslova:

  • Podnošenje registracione prijave za brisanje iz registra APR-a;
  • Podnošenje finansijskih izveštaja i izvoda o izmirenim poreskim obavezama;
  • Uplata pripadajućih taksi;
  • Zatvaranje računa u poslovnoj banci.

  II Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO)

  Predstavlja vrstu privrednog društva u kome svaki član snosi sopstveni rizik poslovanja. Odnosno, odgovara samo do visine sopstvenog uloženog uloga (kapitala). Za razliku od preduzetničke forme, DOO-a nema pravo na odabir načina oporezivanje. Naime, u njihovom slučaju postoji samo jedan način. 

  DOO kao društvo sa ograničenom odgovornošću u obavezi je da plati porez na dobit u iznosu od 15%. Međutim, ukoliko vlasnik DOO-a želi da podigne svoju dobit, on je u obavezi da plati još dodatnih 15%. Ovaj dodatni iznos predstavlja porez na dividendu, tj. porez na isplatu dobiti. 

  Kazne za DOO preduzeća

  Ukoliko se utvrdi da je u slučaju DOO preduzeća načinjen neki prekršaj koji postupa suprotno zakonskim odredbama, novčano će biti kažnjen. Visina kazne prevashodno zavisi od tipa prekršaja koji je napravljen, a može se kretati i preko milion dinara.

  Zatvaranje DOO preduzeća

  Postupak zatvaranja (likvidacije) DOO društva zakonski je određen na 120 dana. Naime, oglas o pokretanju postupka likvidacije neophodno je da bude javno objavljen 90, a dodatnih 30 dana ostavljeno je za javljanje poverioca na isti.

  Naime, potrebno je da određeni vremenski period oglas o likvidaciji bude istaknut kako bi svi poverioci imali vremena da prijave svoje potraživanje. Ovo je neophodno radi zaštite poverioca privrednog društva.

  Što se tiče knjigovodstva, neophodno je da se izrade vanredni finansijski izveštaji na početku postupka i na njegovom kraju. Takođe, knjigovođa će u istim momentima predati i poreske prijave poreza na dobit.

  Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva

  Kada zahtev podnosite kao pravno lice, na raspolaganju Vam se nalaze dve mogućnosti:

  1. da deo potrebnih dokumenata u skladu sa Vašim zahtevom pribavi nadležni organ za to. 
  2. da kompletnu dokumentaciju priložite samostalno.

  Kao i u slučaju fizičkih lica, naša preporuka je da dokumentaciju prikupite sami. Na taj način ćete ubrzati kompletnu proceduru za dobijanje zahteva. Dakle, kada samostalno prilažete dokumenta u obavezi ste da podnesete:

  1. Popunjen obrazac zahteva (zahtev br. 2);
    
  2. Popunjen obrazac prijave za pravna lica (obrazac br. 2);
    
  3. Izvod o registraciji privrednog subjekta - APR (fotokopija ne starija od 6 meseci);
    
  4. Ugovor o zakupu objekta sa rokom važenja od najmanje tri godine od dana donošenja rešenja o kategorizaciji (original overen kod javnog beleženika - notara);
    
  5. Saglasnost vlasnika objekta da zakupac može da kategorizuje objekat i da isti izdaje turistima (original overen kod javnog beležnika - notara);
    
  6. Dokaz o uplati administrativnih taksi;
    
  7. Popunjena izjava sa podacima o zadovoljavanju standarda koji su propisni za određenu kategoriju objekta;
    
  8. Popunjena izjava sa podacima o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje objekata;
    
  9. Popunjena izjava o ispunjenosti sanitarno higijenskih uslova

  Izjave 7, 8 i 9 ćete dobiti od strane Komisije, a po izlasku na teren. 

  Troškovi administrativnih taksi

  Prilikom podnošenja zahteva za kategorizaciju objekta dužni ste da izvršite uplatu administrativnih taksi u visini od 870 dinara. Ovim iznosom pokrivena je nadoknada za podnošenje zahteva, kao i nadoknada za izradu rešenja.

  Primere pravilno popunjenih uplatnica i podatke za popunjavanje možete pronaći ovde.

  Izdavanje stanova kao pravno lice

  Ako kao pravno lice želite da zakupite stan, u obavezi ste da potpišete Ugovor o zakupu. Ovaj ugovor potpisujete sa vlasnikom stana na koga se objekat vodi.

  U skladu sa zakonskom regulativom i pravnim aktima, vlasnik stana dužan je da plati određeni iznos - porez na izdavanje stana. Visina tog poreza izražava se u procentima i iznosi 10%. 

  Nakon što završite gore pomenute procedure, dalje je potrebno izvršiti registraciju objekta (stana) u Agenciji za privredne registre (APR).

  Naš savet je da u dogovoru sa Vašim knjigovođom (u obavezi ste da ga angažujete) zajedno odredite šifru delatnosti koja odgovara kategoriji smeštaja. Ova šifra može biti jedinstvena (kao u slučaju preduzetničke firme) - da šifru vezuje samo za jednu delatnost ili pak višestruka (kao u slučaju DOO društva) - da sadrži više šifara vezanih za delatnost kojom se bavite.

  Šifru delatnosti birajte pažljivo jer će Vam visina poreza za naplatu kasnije zavisiti od toga. U delatnosti vezanoj za stan na dan najčešće se koriste šifra 55.20. Ona obuhvata usluge smeštaja za kraći boravak, po pravilu na dnevnoj ili nedeljnoj osnovi.

  Posetiocima je na raspolaganju prostor namenjen za samostalno korišćenje, koji se sastoji od kompletno opremljenih soba ili prostora za boravak/ručavanje i spavanje sa uređajima za kuvanje ili potpuno opremljenom kuhinjom. To mogu biti stanovi ili stanovi u manjim, izdvojenim višespratnim zgradama, u bungalovima, kolibama, kućama za odmor ili naseljima i sl.

  Dodatne usluge, ukoliko se uopšte pružaju, minimalne su.

  Ova šifra:

  Obuhvata smeštaj u:

  • dečijim, učeničkim i studentskim odmaralištima;
  • apartmanima i bungalovima;
  • seoskim kućama, brvnarama, bez usluge održavanja;
  • omladinskim hotelima i planinarskim domovima.

  Ne obuhvata:

  • usluge smeštaja za kraći boravak u hotelima i sličan smeštaj, del. 55.10
  • davanje kuća i nameštenih ili nenameštenih stanova ili apartmana u zakup, radi dužeg boravka, po pravilu na osnovu mesečnog ili godišnjeg zakupa, del. 68.

  Kompletan šifrarnik delatnosti možete preuzeti ovde.

  Ukoliko u posedu imate više različitih objekata (apartmana) za pružanje usluga smeštaja, svaku jedinicu (apartman) morate zasebno registrovati u APR-u. Na taj način će svaki od apartmana dobiti posebnu šifru pod kojom će biti zaveden i koja će se koristiti i na samom računu. 

  Preuzmite Kategorizacija za pravna lica.