Boravišna taksa

 • Sadržaj
 • Boravišna taksa predstavlja izdatak koji su u obavezi da plate svi korisnici smeštaja koji se nalaze van svog prebivališta i koji na nekom drugom mestu koriste usluge smeštaja.

  Budući da ova taksa često ume da zadaje problem vlasnicima, potrudili smo se da što detaljnije objasnimo način funkcionisanja, plaćanje i druge elemente koji su vezani za nju.

  Boravišna taksa za fizička lica

  Nadležni organ na čijoj teritoriji se nalazi objekat dužan je da za svako fizičko lice utvrdi tačnu visinu godišnjeg iznosa boravšne takse.

  Podatke o iznosu, računu za uplatu i pozivu na broj odobrenja, nadležni organ je u obavezi da dostavi najkasnije 15 dana od dana donošenja pravosnažnog rešenja.

  Visina boravišne takse

  Visina godišnjeg iznosa boravišne takse u slučaju fizičkih lica utvrđuje se tako što se broj individualnih ležaja u stanu (od kojih je zakonom propisano maksimum do 30) pomoži sa iznosom boravišne takse po individualnom ležaju, a koja zavisi od teritorije na kojoj se objekat nalazi, i to:

  I kategorija turističkog mesta - 3.300 dinara;
  II kategorija turističkog mesta - 2.600 dinara;
  III kategorija turističkog mesta - 2.000 dinara;
  IV kategorija turističkog mesta - 1.300 dinara. 

  Primera radi, ukoliko posedujete stan na dan na teritoriji Beograda (svrstava se u I kategoriju turističkog mesta) sa 3 ležaja, Vaša visina godišnjeg iznosa računaće se na sledeći način: 

  3 (broj ležaja) x 3300 (kategorija turističkog mesta) = 9900 dinara (godišnji iznos)

  Boravišna taksa za pravna lica

  Davalac smeštaja je u zakonskoj obavezi da od korisnika smešaja (gosta stana) naplati tačno propisani iznos boravišne takse. Ovu taksu su u obavezi da plate svi korisnici smeštaja koji se nalaze van svog prebivališta i koji na nekom drugom mestu koriste usluge smeštaja. 

  Za svaki dan proveden u Vašem stanu u obavezi ste da od gosta naplatite 159 dinara po danu. Ovu naplatu možete da potražujete jedino Vi kao subjekt koji pruža usluge smeštaja (dakle, vlasnik, suvlasnik ili neko drugo ovlašćeno lice).

  Naplata boravišne takse može biti izvršena isključivo od strane davaoca smeštaja (osoba koja pruža usluge smeštaja u stanu). Boravišna taksa se naplaćuje istovremeno kada i naplata usluge smeštaja, te kao takva ne sme biti naknadno naplaćena.

  Davalac smeštaja dužan je da u računu koji izdaje za uslugu smeštaja posebno istakne iznos boravišne takse koja je gostu naplaćena. Takođe, pored ovoga, na fiskalnom računu koji izdajete mora biti i jasno naznačena šifra ogranka (jedinstven broj pod kojim je stan na dan zaveden u registru APR-a).

  Davalac smeštaja je u obavezi da sredstva od naplaćene boravišne takse uplati do petog u mesecu, a za prethodni mesec. Ukoliko davalac smeštaja ne naplati boravišnu taksu od gostiju, dužan je da dati iznos samostalno uplati u roku od 15 dana.

  Uplata boravišne takse

  Sva sredstva koja ste prikupili naplatom od boravišne takse morate uplatiti najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec. Ukoliko Vi kao pružalac smeštaja ne naplatite boravišnu taksu od gosta, dužni ste da samostalno (na svoj teret) uplatite iznos neizmirene boravišne takse. Rok za plaćanje je 15 dana od dana utvrđene obaveze. 

  Boravišna taksa i strani državljani

  Ukoliko u Vašem stanu odsedne gost iz inostranstva, dužni ste da u roku od 24 časa prijavite boravište stranca. Prijava se vrši u policijskoj upravi na teritoriji na kojoj se nalazi i sam stan. 

  Neophodno je da prilikom prijave popunite obrazac koji je predviđen za registraciju boravka stranih lica (dva primerka). Pored ovoga, potrebno je i da policijskom službeniku na uvid dostavite putnu ispravu stranca koji odseda u Vašem stanu. 

  Nakon utvrđivanja ispravnosti podataka policijski službenik će Vam ustupiti tzv. beli karton (potvrda o boravku stranog lica koji privremeno boravi na teritoriji Srbije) koji ćete dati gostu stana. 

  Trenutno su u toku izmene Zakona kojima se od februara 2020. godine predviđaju određene novine. Jedna od važnijih odnosi se na mogućnost elektronske prijave boravka stranih državljana putem softvera koji će direktno biti povezan sa centralom MUP-a. Predviđa se da će ovakav vid prijave umnogome olakšati trenutni način poslovanja.

  Ko je oslobođen plaćanja boravišne takse?

  Zakonom je precizno definisano koje kategorije korisnika su oslobođene plaćanja boravišne takse. To su:

  1. deca do 7 godina (od 7 do 15 godina plaća se 50% iznosa boravišne takse);
  2. lica upućena na specijalizovanu rehabilitaciju od strane lekara;
  3. osobe sa invaliditetom i određenim problemima (paraliza, maligna oboljenja, autoimuna oboljenja i dr.) i njihov pratilac;
  4. učenici i studenti upućeni od strane ministarstva ili obrazovne ustanove;
  5. strani državljani koji su međunarodnim propisima oslobobođeni plaćanja taksi;
  6. lica koja su u objektu (stanu) duže od 30 dana. 

  Preuzmite Boravišna taksa.